تیر 89
2 پست
کاغذ
1 پست
سنگ
1 پست
قیچی
1 پست
زامبی
1 پست